10 aug. 2020
Ultima ora
Home / Actualitate / ITM Dambovita: RAPORT DE ACTIVITATE 2019

ITM Dambovita: RAPORT DE ACTIVITATE 2019

 1. CONTROL RELAŢII DE MUNCĂ

Pentru realizarea acţiunilor stabilite în Programul Cadru de acţiuni al Inspecţiei Muncii în domeniul relaţiilor de muncă, I.T.M. Dâmboviţa a efectuat în anul 2019 controale de fond, tematice şi cu caracter preventiv la toate categoriile de angajatori care angajează salariaţi pe baza de contract individual de muncă. Obiectivele principale de verificare le-au constituit: identificarea cazurilor de muncă nedeclarată, respectarea legislaţiei muncii privind angajarea în muncă,  executarea contractelor de muncă şi  încetarea acestora, stabilirea şi respectarea duratei timpului de muncă şi de repaus, stabilirea şi acordarea drepturilor salariale precum şi a celorlalte drepturi ce decurg din munca prestată, accesul fără discriminare pe piaţa muncii al tuturor persoanelor apte de muncă, respectarea clauzelor contractelor colective de muncă, transmiterea şi completarea registrului general de evidenţă în format electronic.

În anul 2019, prin acţiunile de control desfăşurate în domeniul relaţiilor de muncă s-au obţinut următoarele rezultate:

 • 1378 angajatori controlaţi;
 • 150 angajatori sancţionaţi;
 • 232 sancţiuni contravenţionale aplicate;
 • 099.600 lei valoare amenzi aplicate;
 • 547 masuri de intrare in legalitate.

    CAP. I   CAMPANII NAȚIONALE DE CONTROL

 A. Identificarea şi combaterea muncii nedeclarate şi respectarea prevederilor cu privire la timpul de muncă şi timpul de odihnă

 • în luna iunie 2019 s-a efectuat campania naţională de control vizând identificarea muncii nedeclarate la angajatorii care activează în domeniul construcţiilor. Cu această ocazie au fost verificaţi 59 de angajatori, au fost identificate 8 persoane desfăşurând activitate fără contract individual de muncă, şi constatate 108 deficienţe pentru care au fost dispuse amenzi în valoare de 173.500 lei.
 • în luna august 2019 ITM Dâmboviţa a efectuat o campanie de controale vizând evaziunea fiscală şi munca „la negru” împreună cu inspectorii din cadrul ANAF. Cu această ocazie au fost verificaţi 11 angajatori şi au fost dispuse amenzi în valoare de 21.500 lei.
 • campania vizând verificarea timpului de muncă/timpului de odihnă în domeniul fabricării produselor textile, confecţiilor, pielăriei şi încălţămintei în domeniul relaţiilor de muncă, care s-a desfăşurat în două etape: prima în luna iulie 2019 şi a doua în luna septembrie 2019 şi care s-a concretizat cu următoarele rezultate: 48 de angajatori verificaţi, 5 sancţiuni contravenţionale aplicate şi amenzi în valoare de 24.000 lei.
 • in perioada 14  – 18 noiembrie 2019, I.T.M. Dâmboviţa a desfăşurat acţiuni de control în cadrul campaniei organizate la nivel naţional, privind respectarea de către transportatorii rutieri a prevederilor legale referitoare la încheierea şi executarea contractelor individuale de muncă, a timpului de muncă şi de odihnă pentru conducătorii auto, a legislaţiei şi a directivelor europene ce vizează detaşarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale transpuse în legislaţia naţională (în cazul şoferilor straini care tranzitează ţara). În cadrul acestei campanii au fost efectuate acţiuni comune de control cu reprezentanţii ISCTR vizându-se inclusiv identificarea în trafic a lucrătorilor care efectuează activităţi de transport, în special pe maşini de mare tonaj (tiruri) şi verificarea acestora din punct de vedere al formelor de angajare şi al timpului de lucru executat. Au fost efectuate 28 de controale în urma cărora au fost dispuse 61 de măsuri de intrare în legalitate și au fost aplicate amenzi în valoare de 41.500 lei.

B. Campania pentru verificarea respectării legislaţiei privind angajarea în muncă a cetăţenilor străini non UE

Pe fondul creşterii numărului de cetăţeni străini încadraţi de angajatorii români, în perioada: 14-18.11.2019, I.T.M. D-ţa a desfăşurat acţiuni vizând identificarea cetăţenilor străini şi verificarea formelor de angajare a acestora, dar şi respectarea drepturilor stabilite de Codul Muncii (timp lucru/salarizare/executare contracte de muncă). La o parte dintre acţiunile întreprinse în această campanie au participat şi reprezentanţi ai Biroului pentru Imigrări Dâmboviţa

Au fost efectuate 12 verificări, au fost găsite 17 neconformităţi, pentru care au fost dispuse măsuri de remediere şi au fost aplicate 6 sancţiuni contravenţionale.

C. Campanie naţională privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri

În perioada 7.10.2019 – 11.10.2019 ITM Dambovita a efectuat verificări privind respectarea Legii 52/2011 modif. şi rep. care reglementează exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri. Au fost verificaţi 26 de beneficiari ai muncii ocazionale, dintre care 6 au fost sancţionaţi contravenţional şi au fost dispuse 15 măsuri de intrare în legalitate.

CAP. II     ACTIVITATE  PROPRIE CONTROL RELATII DE MUNCA

A. Verificarea modului în care angajatorii respecta prevederile Codului Muncii – Legea 53/2003 republicata, cu modificările şi completările ulterioare

 Din totalul de 1378 agenţi economici verificaţi în anul 2019, de către I.T.M. D-ţa în domeniul raporturilor de muncă, s-au constatat 1923 deficienţe privind nerespectarea prevederilor Legii 53/2003 rep. – Codul Muncii, pentru care s-au aplicat sancţiuni contravenţionale şi s-au dispus măsuri de eliminare a lor.

In anul 2019 s-au aplicat pentru nerespectarea prevederilor legale privind Legea 53/2003 rep., amenzi contravenţionale în valoare totala de 1.977.100 lei.

In  anul  2019, din totalul de 145 sancţiuni contravenţionale aplicate în temeiul prevederilor Legii 53/2003 rep., 98 din sancţiuni au fost amenzi contravenţionale,  iar 47  au  fost  avertismente.                                  

Referitor la modul in care au fost aplicate dispoziţiile legale ale Codului Muncii, in cadrul acţiunilor de control efectuate în anul 2019, s-a urmărit prioritar combaterea muncii nedeclarate. Au fost analizate problemele privind încheierea contractelor individuale de muncă, clauze, durate, condiţii de confidenţialitate, neconcurenta, drepturi şi obligaţii ale părţilor, cumul de funcţii, respectarea condiţiilor legale necesare pentru a nu atrage nulitatea lor. Probleme mai complexe s-au constatat la încetarea raporturilor  de munca ca urmare a procedurilor speciale pe care le ridica diferitele situaţii de încetare a contractelor de munca de drept sau la iniţiativa părţilor. S-a dat o atenţie deosebită modului în care angajatorul realizează concedierea salariaţilor din motive care ţin de persoana acestora, in special pentru indisciplina şi  necorespundere profesională şi modului în care au fost respectate procedurile de verificare a motivelor pentru care s-au dispus astfel de concedieri. De asemenea s-a urmărit maniera în care angajatorul concediază salariaţii prin restructurarea posturilor, daca se acorda preavizul legal şi dacă sunt achitate toate drepturile salariale de lichidare cuvenite la încetarea activităţii.

Un capitol important în acţiunile de control l-a reprezentat verificarea respectării duratei normale a timpului de muncă, a compensării potrivit legii a timpului de munca suplimentar lucrat, a asigurării repausului zilnic şi săptămânal şi a modului în care salariaţii beneficiază de concediile anuale de odihnă.

In anul 2019, controalele privind identificarea şi combaterea cazurilor de muncă nedeclarată (fără forme legale de angajare) s-au concretizat în următoarele rezultate:

 • 58 angajatori identificaţi folosind forţă de muncă nedeclarată;
 • 880.000 lei – valoarea amenzilor aplicate pentru munca nedeclarată;
 • pers. depistate la muncă fără contract individual: 121;
 • persoane depistate ale căror contracte individuale de muncă nu au fost transmise în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii 4;
 • persoane depistate la muncă în perioada în care au c.i.m. suspendat: 1;
 • persoane depistate la muncă în afara programului de lucru stabilit în cadrul c.i.m. cu timp parţial: 6.

În urma controalelor desfăşurate, s-a constatat că munca nedeclarată s-a  manifestat cu preponderenţă în comerţ, construcţii, alimentaţie publică.

În unităţile în care s-au constatat încălcări ale prevederilor legale, pe lângă sancţiunile contravenţionale aplicate pentru munca fără forme legale, potrivit art. 260 (1) lit. „e” din  Codul Muncii, inspectorii de muncă au dispus măsuri pentru încheierea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă.  În anul 2019,  din totalul de 121 persoane găsite muncind fără forme legale, în 73 cazuri s-au întocmit contracte individuale de munca potrivit prevederilor Codului Muncii.

B. Verificarea modului in care angajatorii respecta prevederile O.G. nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României.

 În cadrul acţiunilor de control efectuate  de către I.T.M. Dâmboviţa, s-a avut în vedere verificarea inclusiv a existenţei muncitorilor străini, a legalităţii formelor lor de angajare, a respectării prevederilor legilor speciale care reglementează statutul muncitorului străin în Romania şi în primul rând a valabilităţii autorizaţiilor de muncă şi a  permiselor de şedere în scop de muncă.

În anul 2019 a fost efectuate 24 de controale privind respectarea prevederilor O.G. 25/2014 modif. la 12 dintre acestea participând şi reprezentanţi ai IGI D-ta şi au fost identificaţi 6 cetăţeni străini încadraţi în muncă fără aviz.

C. Verificarea modului în care agenţii economici respectă prevederile Legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor romani care lucrează în străinătate.

Pe această tematică nu s-au constatat neconformităţi în raport cu prevederile legale aplicabile.

La nivelul I.T.M. D-ţa este înregistrat 1 angajator ca agent de plasare forţă de muncă în străinătate. Acesta a plasat în cursul anului 2019, 23 de cetăţeni români în Belgia.

D. Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile Legii nr. 16 /2017 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale

In anul 2019 s-au efectuat 8 controale si au fost înregistrate 8 persoane cetăţeni străini salariaţi, membrii ai UE, detaşaţi pe teritoriul judeţului Dâmboviţa în cadrul prestărilor de servicii transnaţionale, potrivit reglementarilor Legii nr. 16/2017 modif.

Nu s-au constatat neconformităţi în raport cu prevederile legale aplicabile.

E. Verificarea modului în care angajatorii respecta prevederile Legii nr. 202/2002 rep. privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi.

În urma verificărilor efectuate s-a urmărit respectarea prevederilor Legii nr. 202/2002 rep. privind egalitatea de şanse şi de tratament intre femei şi bărbaţi şi în funcţie de deficientele constatate s-au dispus măsuri de intrare în legalitate.

Dintre deficienţele constatate enumerăm:

 • lipsa introducerii în regulamentele de organizare şi funcţionare şi în regulamentele interne ale unităţilor şi instituţiilor controlate de dispoziţii pentru interzicerea discriminărilor bazate pe criteriul de sex;
 • neprevederea de sancţiuni disciplinare în regulamentele interne, în condiţiile prevăzute de lege pentru angajaţii care încalcă demnitatea personală a altor angajaţi prin crearea de medii degradante, de intimidare, de ostilitate, de umilire sau ofensatoare, prin acţiuni de discriminare;
 • neinformarea permanentă a angajaţilor prin afişarea în locuri vizibile asupra drepturilor pe care aceştia le au în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în relaţiile de muncă
 • F. Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile H.G. nr. 905/2017 privind întocmirea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor.

În anul 2019 s-a verificat respectarea dispoziţiilor legale privind întocmirea, completarea şi transmiterea registrului general de evidenţă a salariaţilor in format electronic (REVISAL) potrivit H.G. nr. 905/2017 modif.  S-au constatat 398 încălcări ale prevederilor legale, au fost sancţionaţi 52 de angajatori  şi s-au aplicat un număr de 60 sancţiuni contravenţionale şi amenzi în valoare de 84.000 lei. Concomitent cu  deficientele constatate s-au dispus şi măsuri de intrare în legalitate.

G. Verificarea de către angajatori a prevederilor Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri şi a normelor de aplicare a acesteia.

În anul 2019 au fost efectuate 29 controale pe acesta tematică şi în funcţie de neconformităţile constatate în raport de prevederile Legii 52/2011 rep., s-au dispus masuri de intrare în legalitate.

H. Verificarea modului de respectare a prevederilor Legii nr. 62/2011, privind încheierea contractelor colective de munca la angajatorii cu peste 21 de salariaţi.

Pe aceasta tematica s-au dispus 44 masuri de intrare în legalitate, privind iniţierea negocierii colective la unităţile cu 21 de angajaţi sau mai mulţi,  în conformitate cu prevederile art. 129-131 din Legea 62/2011 rep.

În acţiunile de control efectuate, inspectorii de muncă au verificat respectarea clauzelor cuprinse in contractele colective de muncă, acordurile sau convenţiile întocmite la nivelul angajatorilor, în conformitate cu prevederile Legii 62/2011 rep. – a dialogului social.

 I. Scrisori, petiţii, reclamaţii adresate către I.T.M. Dâmboviţa de la persoane fizice şi juridice

Un număr important de acţiuni de control au fost generate de sesizările şi reclamaţiile petenţilor, persoane fizice sau autorităţi şi instituţii publice. În anul 2019, serviciul control relaţii de munca din cadrul I.T.M. D-ţa a soluţionat 366 petiţii înregistrate în sensul Legii 233/2002, pe probleme legate în special de nerespectarea clauzelor contractuale: ale contractului individual de muncă, neîncetarea contractelor de munca la data întreruperii raporturilor de muncă, neîntocmirea formelor legale de angajare, neonorarea drepturilor salariale pentru munca prestată sau a sporurilor etc.           

                                                                                    

 II.  CONTROL SECURITATE şI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

                   I. Analiza fondului  de  timp

 1. a) Activitatea de îndrumare şi control privind securitatea şi sănătatea în muncă s-a concretizat în acţiuni de control preventiv şi acţiuni de îndrumare a angajatorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

Astfel, au fost efectuate 912 controale cu caracter tematic  sau inopinate, folosindu-se în acest scop 1155 de zile, adică 65% din fondul total de timp disponibil, revenind în medie un număr de 1,27 zile/control.

În urma controalelor s-au dispus 1623 de măsuri de remediere a neconformităţilor constatate.

Controlul preventiv a vizat cu precădere următoarele activităţi din economia judeţului: silvicultură, reparaţii auto, morărit şi panificaţie, construcţii de maşini, confecţii metalice, construcţii, agricultură, extracţie petrol, comercializare combustibili, comerţ, extracţia agregatelor minerale, prelucrarea lemnului, fabricarea mobilei, transport şi distribuţie energie electrică, metalurgie confecţii textile, societăţi de protecţie şi pază, sănătate, învăţământ, bănci şi asigurări, servicii externe, cabinete medicale individuale.

         Comparativ cu anul 2018, situaţia controalelor pe anul 2019  se prezintă astfel:

I.b).  Cercetare  evenimente  şi  accidente de muncă

În cursul anului 2019 au fost finalizate trei cercetări de accidente mortale începute în anul 2018 şi au fost efectuate 14 cercetări de evenimente (9 accidente mortale, două accidente urmate de invaliditate şi trei accidente în afara muncii). Pentru cercetarea acestor evenimente şi pentru avizarea dosarelor de cercetare întocmite de angajatori s-au  consumat 177 de zile, reprezentând 10% din fondul de timp disponibil.

 1. c). Expertizarea persoanelor juridice/fizice în vederea autorizării

În cursul anului 2019 în vederea autorizării au fost consumate 12 zile reprezentând 0,7% din fondul de timp disponibil; au fost eliberate 32 de certificate constatatoare şi au fost eliberate 11 autorizaţii, avize şi vize anuale pentru materiale explozive şi muniţii (3 avizări anuale pentru deţinere şi comercializare muniţii pe Ordinul 1884/2018, 2 autorizaţii pe Legea 126/1995 modificată şi completată pentru utilizare şi depozitare exploziv şi 7 avizări anuale pentru utilizare şi depozitare explozivi şi articole pirotehnice).

 1. d) Solicitări pentru participarea la efectuarea determinărilor de noxe profesionale în mediu de lucru şi avizări condiţii deosebite.

În cursul anului 2019 I.T.M. Dâmboviţa nu a fost solicitat să participe la efectuarea determinărilor de noxe.

 1. e) Rezolvarea petiţiilor, sesizărilor şi reclamaţiilor privind aspectele de securitate şi sănătate în muncă

        Pentru rezolvarea celor 42 de petiţii şi sesizări din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă (20 comune cu compartimentul RM şi 22 numai pe domeniul SSM) s-au consumat 54 de zile din fondul total de timp, adică un procent de 3% din fondul de timp.

 1. f) În anul 2019 nu s-au înregistrat evenimente tehnice sau avarii tehnice la agenţii economici din judeţul Dâmboviţa.
 2. g) Concedii de odihnă / medicale

        În cursul anului 2018 s-au înregistrat  207 zile de concediu de odihnă şi 28 de zile de concediu medical, totalizând 235 de zile, adică 13,2 % din fondul de timp disponibil.

 h) Instruiri, analize de activitate

Pentru instruiri şi analize de activitate s-au consumat 12 zile din fondul total de timp, reprezentând 0,7 % din fondul de timp disponibil.

        i) Activitatea desfăşurată la sediul Inspectoratului

        Lucrările de birou au însumat  131 de zile, reprezentând 7,4 % din fondul de timp disponibil.

 1. j) Sancţiuni contravenţionale aplicate

       Pentru deficienţele constatate în timpul acţiunilor de control şi cercetare accidente la persoanele juridice/fizice au fost aplicate 1630 de sancţiuni contravenţionale:

 • 62 de amenzi în valoare de 224.000 de lei şi
 • 1568 de avertismente.

II. Modul de realizare a obiectivelor cuprinse în

Programul cadru de acţiuni al Inspecţiei Muncii pentru 2019

1- Organizarea şi desfăşurarea Săptămânii Europene de Securitate şi Sănătate în Muncă – Prevenirea riscurilor generate de substanţe periculoase, sub egida Agenţiei Europene pentru Securitate şi Sănătate în Muncă.

In fiecare an, in cadrul Inspecţiei Muncii precum şi la nivelul Inspectoratelor Teritoriale de Muncă se desfăşoară acţiuni ce marchează Săptămâna Europeană a securităţii şi sănătăţii în muncă. Anul  acesta, Campania pentru locuri de muncă sigure şi sănătoase organizată la nivelul Uniunii Europene de  către EU-OCHA, Asociaţia Europeană pentru Securitate şi Sănătate în Muncă, are ca temă Locuri de muncă sănătoase prin managementul substanţelor chimice periculoase.

Premergător acestei acţiuni, Inspectoratul Teritorial de Muncă Dâmboviţa a efectuat o masă rotundă cu angajatorii şi a organizat un simpozion în data de 08.07.2019 cu tema ”Acţiune de informare şi control pentru verificarea modului în care sunt respectate cerinţele minime de securitate, în cazurile în care activităţile economice desfăşurate necesită utilizarea substanţelor chimice periculoase”  la care au participat 30 de persoane din care 9 angajatori, 11 lucrători cu atribuţii în domeniul SSM, 6 reprezentanţi ai lucrătorilor  şi 4 alţi participanţi.

Inspectoratul Teritorial de Munca Dâmboviţa a participat la întrunirea regională organizată cu aceasta ocazie  de ITM Covasna şi Universitatea Transilvania Braşov sub patronajul Decanului acesteia, profesor doctor inginer Teodor Machedon-Pisu.

La nivel local Inspectoratul Teritorial de Muncă Dâmboviţa a organizat simpozionul cu aceeaşi tema la care au participat 36 de angajatori ce utilizează sau produc substanţe chimice şi reprezentanţi ai serviciilor externe de prevenire şi protective.

In cadrul acestui simpozion, d-na Dobos Sanda a prezentat informaţii despre ECHA- Agenţia Europeană pentru Produse Chimice, despre utilitatea  regulamentului REACH (Regulamentul privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice ) şi  clasificare CLP( Clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor); s-au prezentat două lucrări având următoarele teme:

 • Managementul substanţelor chimice periculoase în cadrul laboratorului SC Heidelberg România SA – fabrica Fieni;
 • Managementul substanţelor periculoase la SC Bridgexim Ind SRL.

Sesiunea s-a încheiat cu discuţii libere referitoare la materialele prezentate .

2- Campanie naţională „Program educaţional privind prevenirea în mediul lucrativ şi consilierea profesională timpurie a elevilor din ciclul gimnazial” – Proiect AVE.

Campanie naţională privind implementarea în sistemul de învăţământ a proiectului „Valenţe culturale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă”, s-a continuat şi în anul 2019, conform Protocolului de parteneriat intre Inspectoratul Şcolar Dâmboviţa şi Inspectoratul Teritorial de Munca Dâmboviţa. Acţiunea se desfăşoară conform metodologiei transmise de Inspecţia Muncii şi are ca obiective: educarea tinerei generaţii încă de pe băncile şcolii cu privire la importanţa unui mediu de muncă sănătos şi sigur şi crearea unei culturi de prevenire a riscurilor profesionale in vederea intrării pe piaţa muncii.

În cursul lunii mai s-a desfăşurat concursul ”Ştiu şi aplic – Securitatea şi sănătatea în muncă se dobândeşte de pe băncile şcolii”.

3- Campanie naţională privind obligaţiile angajatorilor de a implementa, pe baza principiilor generale de prevenire, a măsurilor necesare pentru asigurarea securităţii şi protecţia lucrătorilor care îşi desfăşoară activitatea la înălţime.

În cadrul campaniei privind obligaţiile angajatorilor de a implementa, pe baza principiilor generale de prevenire, a măsurilor necesare pentru asigurarea securităţii şi protecţia lucrătorilor care îşi desfăşoară activitatea la înălţime în primul trimestru al anului 2019, s-a iniţiat acţiunea de informare şi conştientizare a angajatorilor din domeniul construcţiilor care s-a finalizat în luna mai.

Începând cu luna iunie s-au desfăşurat acţiuni de control în cadrul unei campanii dispusă de Inspecţia Muncii care au urmărit şi respectarea legislaţiei în construcţii privind lucrul la înălţime. Ulterior au avut loc acţiuni de control tematic în domeniul construcţiilor vizându-se această temă. În cadrul acestei acţiuni s-au desfăşurat un nr.de 71 de controale, s-au identificat 151 neconformităţi sancţionate cu 144 avertismente, 7 amenzi şi o oprire din funcţie, dispunându-se măsuri de remediere a neconformităţilor. Pentru o parte din societăţi s-au efectuat ulterior controale de verificare a modului de realizare a măsurilor dispuse.

4- Campanie naţională privind verificarea respectării prevederilor referitoare la autorizarea funcţionării din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, conform H.G. nr.1425/2006, cu modificările  şi completările ulterioare.

Acţiunea a vizat angajatorii care au obligaţia autorizării funcţionării din punct de vedere SSM la inspectoratul teritorial de muncă. Prima etapă a acţiunii de informare şi control pentru verificarea modului în care sunt respectate cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă în instituţiile de administraţie publică,organizată de Inspectoratul Teritorial de Muncă Dâmboviţa, s-a desfăşurat în perioada 26 august -12 septembrie 2019 când  fost distribuite materiale de informare puse la dispoziţie de Grupul central de coordonare şi monitorizare, având drept scop antrenarea în derularea acestei acţiuni în instituţiile de administraţie publică, prin conştientizarea conducătorilor acestora asupra importanţei pe care o are evaluarea riscurilor specifice fiecărui loc de muncă şi a personalului cu atribuţii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă la nivel de autorităţi şi instituţii publice şi sensibilizarea acestora  cu privire la respectarea  legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

Au participat 30 persoane, respectiv angajator, reprezentanţi ai angajatorilor, lucrători desemnaţi, lucrători aparţinând serviciilor interne de prevenire şi protecţie şi reprezentanţi ai serviciilor externe de prevenire şi protecţie.

Au fost întreprinse 25 de controale, identificându-se cinci instituţii care nu deţineau certificat constatator. Au fost dispuse cinci măsuri de remediere, aplicându-se cinci avertismente. Au fost identificate 58 de alte neconformităţi, s-au dispus  măsuri de remediere, fiind aplicate 58 avertismente verbale.

5- Campanie naţională de supraveghere a pieţei produselor industriale din domeniul de competenţă al Inspecţiei Muncii, conform Programului sectorial pentru anul 2019, coordonat de către Comisia Europeană.

In cursul primelor 9 luni ale anului 2019 din punct de vedere al   supravegherii pieţei au fost verificate 18 societăţi comerciale: Technofer SRL, Tacos SRL, Chemical Agro SRL, Cribotehnica SRL,  Adam Cornelia I.I., Praktiker Romania SRL. Auto Dragus SRL, Hoz Tovar Dâmboviţa SRL, Carpatik Impex SRL, Haiku SRL, Ex Gala Company SRL, Nicoriuc Ina I.I., Salopete SRL, Salopete Sara Protect SRL, Anditools Online SRL, Marahami Prod SRL, Betania Impex SRL şi Melcrist Com SRL, Ilza Prod SRL, Harytex Ștef SRL, Andy Star Impex SRL, Benitex Impex SRL, Petri–Con SRL şi Ema Echipament Protect srl

Au fost reverificate 20 societăti iar 4 societăţi au fost verificate prima oară. Au fost verificate 374 de produse. Au fost depistate un numar de 34 produse neconforme. Pentru produsele depistate neconforme au fost dispuse 8 măsuri de remediere a situaţiei.

6- Verificarea modului în care se respectă prevederile legale de securitate şi sănătate în muncă în unităţile de exploatări forestiere.

Această acţiune a fost propusă şi însuşită de către I.T.M. Dâmboviţa şi s-a desfăşurat in trimestrele I şi IV 2019. Au fost controlaţi un număr de 11 angajatori cu un număr total de 530 salariaţi. S-au constatat 23 neconformităţi, s-au dispus 23 măsuri de remediere şi s-au sancţionat angajatorii cu un număr de 23 avertismente verbale.

7- Identificarea unei metode de evaluare a factorilor psihosociali de risc şi a măsurilor de combatere a stresului la locurile de muncă.

Acţiunea a presupus selectarea a şase unităţi participante: – sănătate 2 unităţi ( un spital şi o policlinică), educaţie: 2 unităţi (un liceu şi o scoală generală) şi  administraţie publică locală: 2 instituţii distincte.

Au fost distribuite în vederea completării următoarele chestionarele:

– Chestionarul Copenhaga de Evaluare a Factorilor Psihosociali;

– Chestionarul DATO, de evaluare a vulnerabilităţii individuale la stres;

– Chestionarul JCQ („Karasek – Job Content Questionnaire”), pentru evaluarea conţinutului sarcinii de muncă.

Chestionarele au fost completate de 25% din totalul lucrătorilor şi au fi preluate, prelucrate şi introduse în softul transmis de INCDPM “Alexandru Darabont” în cursul trimestrului IV.

8- Acţiune de control pentru verificarea modului în care angajatorii, care desfăşoară activităţi de transport şi distribuţie energie electrică, respectă prevederile legale în domeniul securităţii şi sănătăţii la lucrările de mentenanţă sau la intervenţiile ocazionale.

În cursul trimestrului III au fost controlate conform metodologiei cele două sucursale ale societăţilor comerciale din Dâmboviţa de distribuţie energie electrică şi de transport energie electrică, respectiv Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. – Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Târgovişte şi Compania Naţională Transelectrica S.A. – Staţia 220/110 KW Târgovişte.

Controalele au vizat verificarea respectării prevederilor legale în ceea ce priveşte autorizarea electricienilor, instruirea lucrătorilor, lucrul la înălţime şi protecţia împotriva electrocutării.

Se constată că la cele două companii se respectă legislaţia în domeniu, nefiind înregistrate neconformităţi sau încălcări ale prevederilor legislative.

9- Acţiune de control pentru verificarea modului în care se respectă  prevederile legale la comercializarea articolelor pirotehnice.

În judeţul Dâmboviţa nu au fost solicitate cereri de autorizare pentru comercializarea de articole pirotehnice şi nu există societăţi autorizate să comercializeze articole pirotehnice. Au fost întreprinse două controale la cele două societăţi autorizate să deţină, transporte şi utilizeze articole pirotehnice constatându-se că sunt respectate prevederile  Legii 126 din 1995 privind regimul materiilor explozive şi ale HG536 din 2002 actualizată pentru aprobarea Normelor tehnice privind deţinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, mânuirea şi folosirea materiilor explozive utilizate în orice alte operaţiuni specifice în activităţile deţinătorilor, precum şi autorizarea artificierilor şi a pirotehnicienilor.

10- Acţiune de informare şi control pentru verificarea modului în care sunt respectate cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă, în cazurile în care activităţile economice desfăşurate necesită utilizarea substanţelor chimice periculoase în procesele tehnologice.

Acţiunea s-a desfăşurat în cadrul Campaniei europene pentru locuri de muncă sigure şi sănătoase 2018-2019 – „LOCURI DE MUNCĂ SĂNĂTOASE PRIN MANAGEMENTUL SUBSTANȚELOR PERICULOASE”

şi vine în continuarea „Acţiunii de control vizând modul de respectare a cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa substanţelor periculoase”, desfăşurate în anul 2018 şi care a relevat în mod deosebit necesitatea continuării şi aprofundării acţiunilor de informare şi control privind substanţele chimice periculoase. Ca urmare, acţiunea din anul 2019 nu mai vizează producătorii de substanţe chimice periculoase, ci angajatori care desfăşoară activităţi clasificate conform CAEN în Secţiunea C – Industria prelucrătoare şi care utilizează substanţe periculoase în procesele tehnologice

Prima etapă a acţiunii de informare şi control pentru verificarea modului în care sunt respectate cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă, în cazurile în care activităţile economice desfăşurate necesită utilizarea substanţelor chimice periculoase în procesele tehnologice organizată de Inspectoratul Teritorial de Muncă Dâmboviţa, s-a desfăşurat în data de 08.07.2019, când au fost distribuite materiale de informare puse la dispoziţie de Grupul central de coordonare şi monitorizare, având drept scop antrenarea în derularea acestei campanii a întreprinderilor din mai multe domenii de activitate, prin conştientizarea conducătorilor acestora asupra importanţei pe care o are evaluarea riscurilor ce decurg din prezenţa agenţilor chimici la locul de muncă. Au participat 30 persoane, respectiv angajator, reprezentanţi ai angajatorilor, lucrători desemnaţi, lucrători aparţinând serviciilor interne de prevenire şi protecţie şi reprezentanţi ai serviciilor externe de prevenire şi protecţie. Au fost prezentate sub o formă concentrată, informaţii privind Fişele cu date de securitate şi Obligaţiile utilizatorilor din aval. De asemenea, s-a făcut o trecere în revistă a legislaţiei aplicabile în domeniu.

În trimestrul III 2019, în cadrul Campaniei Europene, s-a desfăşurat acţiunea de control , care a fost  centrată pe utilizarea check-list-urilor elaborate de Grupul central de lucru.

În etapa de control, respectiv în perioada 08.07.2019 – 13.08.2019, au fost controlaţi 7 angajatori din mai multe domenii de activitate (1721, 1722, 1729, 2410 şi 2561) cu un număr de 143 lucrători. Au fost constatate 18 neconformităţi, s-au dispus 18 măsuri de remediere, fiind aplicate 18 avertismente verbale.

În perioada 04.11.2019-15.11.2019 s-a derulat etapa de verificare a măsurilor dispuse în etapa de control şi raportarea rezultatelor. Au fost verificaţi cei 7 angajatori, cărora le-au fost dispuse măsuri de remediere a neconformităţilor constatate şi s-a constatat realizarea integrală a acestora.

11- Acţiune de verificare a stadiului de realizare a măsurilor propuse şi asumate pentru normalizarea locurilor de muncă, la angajatorii care au obţinut reînnoirea avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite.

La nivelul judeţului, singura societate care mai deţine aviz de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite este COS TÂRGOVIȘTE S.A., angajator care desfăşoară activităţi clasificate conform CAEN 2410 – Producţia de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje, şi are un număr de 20 locuri de muncă încadrate în condiţii deosebite.

În cadrul societăţii a fost elaborat un plan de prevenire şi protecţie pentru perioada 2019-2021, iar măsurile stabilite de către angajator în vederea normalizării condiţiilor de muncă au fost eşalonate pe întreaga perioadă, cu termene de realizare ale acestora asumate până la data de 01 septembrie 2021, data de valabilitate a avizului.

În cursul anului 2019 au fost realizate 2 măsuri din cele 4 stabilite în planul de prevenire şi protecţie, iar 2 măsuri au rămas restante pentru perioada următoare.

12- Acţiune de îndrumare a inspectorilor de muncă din serviciile şi compartimentele de control securitate şi sănătate în muncă, pentru o abordare unitară a prevederilor legislaţiei din domeniul de competenţă şi pentru diseminarea modelelor de bune practici în activitatea de control şi cercetare a evenimentelor.

Acţiunea de îndrumare a inspectorilor de muncă din serviciile şi compartimentele de control securitate şi sănătate în muncă, pentru o abordare unitară a prevederilor legislaţiei din domeniul de competenţă şi pentru diseminarea modelelor de bune practici în activitatea de control şi cercetare a evenimentelor a fost amânată de Inspecţia Muncii, entitatea organizatoare.

13- Acţiune de monitorizare privind riscurile existente la locurile de muncă din microîntreprinderi (1 – 9 lucrători).

Acţiunea de monitorizare privind riscurile existente la locurile de muncă din întreprinderi mici (1 – 9 lucrători) se desfăşoară conform metodologiei transmise de Inspecţia Muncii şi are ca obiectiv: monitorizarea respectării prevederilor legale privind prevenirea riscurilor profesionale în întreprinderi mijlocii, precum şi cu privire la măsurile de prevenire şi protecţie aplicate.

Acţiunea de monitorizare urmăreşte, pe de o parte, conştientizarea angajatorilor cu privire la necesitatea respectării cerinţelor legale din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi, pe de altă parte, identificarea situaţiei actuale a activităţilor de prevenire şi protecţie realizate în întreprinderi mici.

S-au transmis un număr de 160 de chestionare către societăţi prin fax, poştă sau înmânare directă, din care s-au returnat 143 de chestionare completate. Au fost efectuate 85 de controale în care s-au constatat 175 de neconformităţi pentru care au fost aplicate 175 de sancţiuni (171 de avertismente şi 4 amenzi contravenţionale totalizând 6250 de lei).

14- Acţiune de informare referitoare la bunele practici europene privind verificarea evaluării riscurilor din perspectiva de vârstă şi gen, precum şi de prevenire a afecţiunilor musculo-scheletice şi a riscurilor psihosociale.

În data de 07.08.2019, a fost organizată masa rotundă cu inspectorii de muncă din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă din cadrul I.T.M. Dâmboviţa, pentru dezbateri pe marginea ghidurilor EMEX şi pentru prezentarea metodologiei acţiunii. A fost diseminat conţinutul celor trei ghiduri EMEX şi cele două instrumente europene de control (checklist-uri), în vederea identificării unor riscuri în mediul de muncă, în special a celor legate de vârstă, gen, expunerea lucrătorilor la afecţiuni musculo-scheletice şi/sau riscuri psihosociale.

Cele trei ghiduri EMEX  prezentate sunt:

– Principii pentru inspectorii de muncă privind evaluarea riscurilor ţinând cont de aspectul diversităţii, îndeosebi în ceea ce priveşte vârsta, genul şi alte caracteristici demografice, publicaţie adoptată de SLIC în 23 mai 2018;

– Ghid pentru aprecierea calităţii evaluării riscurilor şi a măsurilor de gestionare a riscurilor în vederea prevenirii afecţiunilor musculo-scheletice, adoptat de SLIC în 8 octombrie 2018;

– Ghid pentru aprecierea calităţii evaluării riscurilor şi a măsurilor de gestionare a riscurilor în vederea prevenirii riscurilor psihosociale, adoptat de SLIC în 8 octombrie 2018.

Au fost prezentate şi următoarele instrumente de control:

– Checklist-ul pentru aprecierea calităţii evaluării riscurilor şi a măsurilor privind riscurile ergonomice;

– Checklist-ul pentru aprecierea calităţii evaluării riscurilor şi a măsurilor privind riscurile psihosociale.

La masa rotundă de informare şi conştientizare au participat toţi cei opt  inspectori de muncă din cadrul Serviciului de Control Securitate şi Sănătate în Muncă, al I.T.M. Dâmboviţa, urmare căreia s-a întocmit Procesul verbal de desfăşurare a sesiunii de informare şi conştientizare.

Au fost stabilite unităţile la care se vor efectua controale, având în vedere specificul activităţii principale care ar putea determina expunerea lucrătorilor la afecţiuni musculo-scheletice şi/sau riscuri psihosociale şi au fost selectate din baza de date a I.T.M. Dâmboviţa.

Acţiunea de control s-a desfăşurat în luna noiembrie 2019, când au fost controlaţi 65 angajatori, cu un număr de 6362 lucrători. Au fost constatate 115 neconformităţi, s-au dispus 115 măsuri de remediere, fiind aplicate 115 sancţiuni contravenţionale, respectiv 112 avertismente verbale şi 3 amenzi contravenţionale în valoare de 12500 lei

III. Situaţia statistică a accidentelor de muncă şi / sau a bolilor profesionale declarate şi înregistrate la I.T.M. Dâmboviţa – anul 2019 –

 Accidente de muncă:

– 58 de accidente de muncă care au produs incapacitate temporară de muncă;

– 2 accidente mortale.

Boli profesionale:

În cursul anului 2019 nu s-au înregistrat boli profesionale; a fost cercetată o boală profesională dar dosarul de cercetare a fost contestat de către societatea Tristar SRL, societatea unde s-ar fi produs boala profesională, ne-a precizat inspectorul şef, al ITM Dâmbovița, domnul Marius Lixandru.

 

Autor Florent MOCANU

Lasa un comentariu

automatizari porti Bucuresti mobilier scolar pressione alta cosa fare beton amprentat
beton amprentat
Béton Imprimé Montpellier Beton amprentat Inchirieri atv Bran Epilare cu ceara Iasiavocat suceava case in rate iasi
montaj tapet
avocat ploiesti - pahar carton
creare magazin online creare site web traduceri autorizate Iasi creare portal imobiliar creare portal stiri
» realizare site web