15 Noi 2018
Ultima ora
Home / Diverse / RAPORT DE ACTIVITATE 2015 -Directia Judeteana pentru Cultura Prahova

RAPORT DE ACTIVITATE 2015 -Directia Judeteana pentru Cultura Prahova

Gazeta Munteniei, un ziar tiparit care are si  varianta online

I. PREZENTAREA INSTITUȚIEI

1. CADRUL LEGAL

Direcţia Judeţeană pentru Cultură Prahova funcţionează în temeiul H.G. nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare şi al Regulamentului de organizare şi funcţionare aprobat prin Ordin al Ministrului Culturii.

  1. Atribuţiile Direcţiei Judeţene pentru Cultură Prahova în domeniul Protejării patrimoniului cultural naţional

Activitatea instituţiei este structurată pe coordonatele definitorii ale Programului de Guvernare 2013-2016 în domeniul culturii şi urmăreşte îndeplinirea atribuţiilor stabilite în sarcina serviciilor deconcentrate ale Ministerului Culturii, conform art. 17 alin (1) din H.G. nr. 90/2010.

În domeniul Protejării patrimoniului cultural naţional, Direcţia Judeţeana pentru Cultura Prahova are în vedere îndeplinirea următoarelor atribuţii:

– controlează respectarea prevederilor legale referitoare la protejarea monumentelor istorice de către deţinătorii cu orice titlu, precum şi de către cei care execută lucrări la monumentele istorice sau în zonele de protecţie a acestora.

– constată, prin agenţii constatatori din cadrul instituţiei, contravenţii şi aplică sancţiuni în cazul nerespectării prevederilor legale în domeniul culturii;

– se ocupă de evidenţa monumentelor istorice, alcătuind fişele fiecărui monument, în care sunt consemnate informaţiile tehnice şi ştiinţifice, toate intervenţiile umane, precum și modificările naturale suferite în decursul timpului.

– deţine Secretariatul Comisiei Zonale nr. 8 a Monumentelor Istorice, comisie ce avizează toate documentaţiile referitoare la monumentele istorice si pentru construcţiile ce se amplasează în zonele protejate ale monumentelor istorice, eliberând si avizele necesare obţinerii Autorizaţiei de Construire. Comisia are în componenţă patru judeţe (Prahova, Argeş, Dâmboviţa şi Teleorman).

– urmăreşte respectarea legislaţiei în domeniul circulaţiei bunurilor culturale mobile, in  temeiul prevederilor Legii nr. 182/2000.

  1. RESURSE UMANE.

Direcţia Judeţeană pentru Cultură Prahova îşi desfăşoară activitatea cu un număr de 6 salariaţi. Organigrama Direcţiei este aprobată prin Ordin al Ministrului Culturii, fiind structurată astfel: Director executiv, Compartimentul monumente istorice şi arheologie (1 angajat); Compartimentul patrimoniu cultural naţional mobil şi imaterial (1 angajat); Compartimentul cultură, management, resurse umane (1 angajat); Compartimentul financiar-contabilitate, salarizare, administrativ, achiziţii publice (2 angajaţi).

II. REZULTATE ACTIVITATE ÎN PERIOADA IANUARIE – SEPTEMBRIE 2015

  1. Impactul prevederilor Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării – cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan, asupra activităţii Direcţiei Judeţene pentru Cultură Prahova.

– eliberarea unui număr de 3 avize specifice favorabile (conform modelului prevăzut în anexa nr. 3C din Normele metodologice publicate în 2014, pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014),  necesar pentru terenurile agricole situate în extravilan, pe care se află situri arheologice. Avizele specifice eliberate au fost comunicate vânzătorilor, primăriilor, structurii teritoriale a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Biroului de cadastru şi publicitate imobiliară Prahova, în vederea notării lui în cartea funciară.

– înregistrarea unui număr de 39 solicitări formulate de către autorităţile publice locale în temeiul Legii nr. 17/2014. În urma verificării situaţiei terenurilor puse în vânzare (conform datelor cadastrale puse la dispoziţie de autorităţi şi proprietarii imobilelor) şi corelarea cu informaţiilor primite de la Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova, s-a constatat că vânzarea – cumpărarea terenurilor nu intra sub incidenţa  dispoziţiilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare şi nici a prevederilor Legii nr. 17/2014, nefiind necesar avizul specific din partea instituţiei.

  1. Protejarea monumentelor istorice s-a concretizat, în această perioadă, în următoarele activităţi: a) Restaurarea patrimoniului construit.

– Restaurarea și consolidarea Conacului “Pană Filipescu”, monument de arhitectură înscris în LMI / cod PH-II-m-A-16489.01, situat în Filipeştii de Târg.  Proiectul este finanţat în cadrul Programului Operațional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 5 “Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, Domeniul Major de intervenție 5.1 “Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum și crearea / modernizarea infrastructurilor conexe”. În data de 13.08.2015 a avut loc recepția la terminarea lucrărilor.

– Restaurarea și consolidarea Muzeului Ceasului Nicolae Simache Ploiești, obiectiv înscris în Lista Monumentelor Istorice /cod PH-II-m-A-16296, sub denumirea Casa Luca Elefterescu, azi Muzeul Ceasului „Nicolae Simache” Proiect finanțat prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007 – 2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul de intervenţie 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: Poli de creştere. Executia lucrarilor a fost finalizata, iar in data de 24.07.2015 a avut loc receptia la terminarea lucrarilor de consolidare si restaurare ale obiectivului.

Direcția Județeană pentru Cultură Prahova a fost reprezentată în comisia de recepție la terminarea lucrărilor.

Se află în curs de restaurare și obiectivele:

– Mănăstirea Turnu, înscris în LMI / cod PH-II-m-B-16773, sub denumirea Biserica „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil” şi „Sf. Ierarh Nicolae” a Mănăstirii Turnu – a lui Antonie Vodă, situat în situl arheologic Târgşor și

– Ansamblul Apostolache, înscris în LMI / cod PH-II-a-A-16311,  sub denumirea Fosta mănăstire Apostolache.

Pentru aceste monumente au fost accesate fonduri prin Programul Operaţional Regional 2007-2013. Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă  şi promovarea turismului. Domeniul major de intervenţie 5.1 – Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe. În prezent se află în curs de implementare următoarele proiecte:

– „Restaurare și punere în valoare a Ansamblului Monahal al Mănăstirii Turnu: chilii, casa ecumenească, ziduri de incintă, ruinele Bisericii Albe, Ruinele Bisericii lui Mihnea , Ruinele  termelor romane, alei pietonale, accese carosabile, amenajări exterioare – plantații , sat Târgșoru Vechi, com. Târgșoru Vechi, Județul Prahova”;

– „Restaurare şi punere în valoare a Ansamblului Medieval al Fostei Mânăstiri Apostolache”

– De asemenea, au început lucrările de construire copertină pentru acoperirea Casei Comandantului (Castrul Drajna).

b) controlul şi inspecţia monumentelor istorice aflate în raza de competenţă a instituţiei. Cele 11 acţiuni de verificare au fost realizate împreună cu reprezentanţii Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova.

– 05.02.2015, Vălenii de Munte: verificare stare de conservare a monumentului de arhitectură situat în Starchiojd nr. 192, înscris în LMI / cod PH-II-m-B-16748, sub de numirea „Casa Eleonora Stan”. Constatare lucrări de construire fără autorizaţie. acţiune control la monumentele de arhitectură situate pe raza localităţii Vălenii de Munte;

– 24.03.2015, Şotrile: verificarea stării de conservare a monumente de arhitectură din Șotrile;

– 07.04.2015, Sinaia: verificarea legalităţii lucrărilor efectuate la monumentul istoric Gara Sinaia / cod LMI PH-II-a-A-16673 din Sinaia, Piaţa Democraţiei nr. 2. În urma acţiunii de control desfăşurată împreună cu reprezentanţii IJP Prahova, s-a dispus sistarea lucrărilor până la obţinerea avizului emis de Ministerul Culturii pentru efectuarea lucrărilor de amenajare.

– 27.05.2015, Ariceştii – Rahtivani: acţiune verificare a obiectivului Tumul, înscris în RAN/cod 132084.15, asupra căruia au fost efectuate lucrări care au afectat situl arheologic.

S-a pus în vedere beneficiarului să oprească lucrările, până la descărcarea de sarcină arheologică a terenului.

– 21.07.2015, Şoimeşti, situl arheologic din punctul Merez / cod LMI PH-I-s-B-16214. Cercetările arheologice desfăşurate de specialiştii Muzeului de Istorie, conform normelor în vigoare cu respectarea autorizaţiei de cercetare emisă de Ministerul Culturii.

– 22.07.2015, Sinaia, monumentul istoric Gara Sinaia / cod LMI PH-II-m-A-16673. Acţiune comună realizată împreună cu reprezentanţii IJP Prahova, la obiectivul Gara Sinaia. Acţiunea a fost iniţiată de reprezentanţii IJP Prahova pentru soluţionarea dosarelor penale 513/P/2015 şi 525/P/2015.

– 26.07.2015, Târgşorul Vechi, sat Târgşorul Vechi. În perimetrul rezervaţiei arheologice se desfăşoară lucrări în două puncte: aşezarea medieval timpurie (sudul rezervaţiei arheologice) şi sectorul Curtea Domnească. Verificarea cercetărilor arheologice a relevat că acestea se desfăşoară în baza Autorizaţiei de cercetare emisă de Ministerul Culturii cu respectarea legislaţiei şi a normelor în vigoare, de către arheologic atestaţi conform Legii.

– 05.08.2015, Urlaţi. Verificare stare de conservare sit arheologic înscris în RAN cu codul 131639.01. cercetări arheologice desfăşurate conform normelor în vigoare cu respectarea autorizaţiei de cercetare emisă de Ministerul Culturii

– 12.08.2015, Starchiojd: verificare stare conservare monument de arhitectură Casa Eleonora Stan, înscris în LMI / cod PH-II-m-B-16748, situat în comuna Starchiojd nr. 192,. În zona de protecţie a monumentului s-a construit un corp de clădire nou, fără autorizaţie de construire.

– 21.08.2015, Vălenii de Munte: deplasare la Casa Ghioca, monument de arhitectură / cod LMI PH-II-m-B-16830, situat în Vălenii de Munte, str. Berevoieşti nr. 37. Lucrări executate în zona de protecţie a monumentului, fără avizul din partea Direcţiei Judeţene pentru Cultură Prahova. Prin procesul-verbal încheiat împreună cu reprezentanţii IJP Prahova au fost dispuse măsuri de sistare a lucrărilor executate în zona de protecţie a monumentului Casa Ghioca din Vălenii de Munte, str. Berevoieşti nr. 37

– 09.09.2015: Continuarea verificărilor la monumentul de arhitectură Casa Ghioca din Vălenii de Munte, str. Berevoieşti nr. 37, în vederea constatării măsurilor dispuse de Primăria Vălenii de Munte pentru sistarea lucrărilor executate fără avizul Direcţiei Judeţene pentru Cultură Prahova.

c) declanşarea din oficiu a procedurii de clasare şi înştiinţări către proprietari; întocmirea documentaţiilor de clasare / declasare

– cererea de declasare a imobilului situat în sat Gheaba nr. 505, comuna Măneciu Ungureni, jud. Prahova. Proprietarii au fost înştiinţaţi că trebuie să depună o documentaţie de declasare, pentru soluţionarea cererii (cf. adresa nr. 209/24.03.2015);

– clasarea în Lista Monumentelor Istorice a Casei Gheorghe Ţiţeica, str. Paltinului nr. 7, Buşteni, jud. Prahova (conform Ordinului nr. 2567/17 iulie 2015, emis de Ministrul Culturii) (comunicat proprietarului prin adresa nr. 879/25.08.2015)

– Declanşarea din oficiu a procedurii de clasare pentru următoarele obiective, conform adresei nr. 820/04.08.2015, comunicate Ministerului Culturii:

– Biserica veche din cătunul Schiau, com. Valea Călugărească;

– Turnul clopotniţă din lemn al Bisericii de lemn Cuvioasa Paraschiva – Văgăuneşti, sat Chiojdeanca, comuna Chiojdeanca;

– Turn clopotniţă al Bisericii Sf. Dumitru – de Piatră, sat Gherghiţa, comuna Gherghiţa

– Zid de incintă al Bisericii Cuvioasa Paraschiva – Ghinoaica, sat Ghinoaica, com. Vadu Săpat;

– Turn clopotniţă şi zid de incintă al Bisericii Adormirea Maicii Domnului, sat Homorâciu, com. Izvoarele;

– Poartă şi zid de incintă al Bisericii Sf. Voievozi, sat Izvoarele, com. Izvoarele;

– Turn clopotniţă al Bisericii de lemn Sf. Gheorghe, sat Lapoşel, com. Lapoş

– Zidul de incintă al Bisericii Adormirea Maicii Domnului, sat Măneşti, com. Măneşti;

– Turn clopotniţă al Bisericii de lemn Sf. Dumitru, sat Nucet, com. Chiojdeanca;

– Turnul clopotniţă al Bisericii de lemn Sf. Nicolae, sat Starchiojd, com. Starchiojd;

– Turnul clopotniţă al Bisericii Adormirea Maicii Domnului, Sf. Gheorghe, sat Tăriceni,com. Șirna;

– Turnul clopotniţă de poartă al Mănăstirii Zamfira, sat Zamfira, com. Lipăneşti

– Schimbare grupa clasare din grupa B în grupa A pentru Turnul clopotniţă (Ansamblul Sf. Stelian Chiţorani) (conform adresa nr. 828/05.08.2015)

d) exprimarea dreptului de preemţiune la vânzarea următoarelor monumente istorice:

– neexercitarea dreptului de preemţiune pentru imobilul monument istoric situat în Vălenii de Munte, str. George Enescu nr. 23, înscris în LMI / cod PH-II-m-B-16845, sub denumirea “Casa Mircea Haier şi Iuliu Soltescu” (conform adresei nr. 52/27.01.2015);

– neexercitarea dreptului de preemţiune pentru imobilul monument istoric situat în orașul Vălenii de Munte, str. M. R. Paraschivescu nr. 9 / cod LMI PH-II-m-B-16851, sub denumirea „Casa Miron Radu Paraschivescu” (conform adresei nr. 486/19.05.2015);

–  transmiterea înştiinţării de vânzare a terenului agricol extravilan arabil, pe care este situat situl arheologic de la Șirna, „Fântâna lui Hârţu” / cod LMI PH-I-s-A-16213, însoţită de documentaţia şi propunerea de răspuns, către Ministerul Culturii (conform adresei nr. 658/30.06.2015)

– neexercitarea dreptului de preemţiune pentru imobilul monument istoric situat în Sinaia, str. Alexandru Vlahuţă nr. 6/cod LMI PH-II-m-B-16702, sub denumirea Casa Vasile Simion;

neexercitarea dreptului de preemţiune pentru imobilul monument istoric situat în Ploieşti, str. Romană nr. 48, jud. Prahova / cod LMI PH-II-m-B-16294, sub denumirea Casă cu prăvălie

– neexercitarea dreptului de preemţiune pentru imobilul monument istoric situat în Slănic, str. Slănicului nr. 19, jud. Prahova/cod LMI PH-II-m-B-16720, sub denumirea Casa Ștefania Cristescu

e) întocmirea şi transmiterea obligaţiilor de folosinţă (unui număr de 53 proprietari monumente istorice din localităţile Azuga, Buşteni şi Vălenii de Munte).

f) au fost întocmite un număr de 134 Fişe analitice de evidenţă a monumentelor pentru obiective de pe raza localităţilor: Vălenii de Munte, Secăria, Ploieşti, Apostolache, Boldeşti Scăieni, Brebu, Floreşti, Câmpina, Măneciu, Cheia, Chiojdeanca, Cornu de Sus, Băneşti, Buşteni, Azuga, Jercălăi, Urlaţi, Gura Vadului, Călugăreni (perioada 27.10.23014 – 29.07.2015).

g) solicitări adresate autorităţilor publice din localităţile urbane din Prahova, în vederea furnizării de date pentru întocmirea fişelor de folosinţă ale monumentelor istorice. De asemenea, primăriile au fost înștiințate și cu privire la obligativitatea semnalizării monumentelor istorice, prin aplicarea însemnelor distinctive care atestă regimul juridic de monument istoric al bunurilor imobile clasate în Lista Monumentelor Istorice, aflate în raza teritorială a localităților respective.

h) cartarea în sistem GIS şi introducerea în Repertoriul Arheologic Naţional a peste 60 de situri arheologice noi, descoperite pe raza localităţilor: Corlăteşti, Târgşoru Vechi, Strejnicu, Ploieşti, Blejoi, Brazi, Bucov, Ariceştii – Rahtivani, conform adreselor comunicate de Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova.

i) analizarea unui număr de 198 documentații de avizare, dintre care 171 pentru lucrări desfășurate în zone protejate din punct de vedere arhitectural – urbanistic și 27 proiecte de urbanism

j) verificarea șantierelor arheologice Merez, Urlați, Târgșoru Vechi, desfășurate de specialiștii Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova.

  1. Pentru domeniul de referinţă al „Conservării si protejării patrimoniului cultural naţional mobil”, au fost avute in vedere următoarele obiective prioritare: a. starea de conservare – restaurare a bunurilor culturale care fac parte din patrimoniul cultural naţional mobil.

– verificarea stării de conservare a bunurilor de cult deţinute de Mănăstirea Turnu (din Târgşoru Vechi) şi de Biserica Sf. Gheorghe – Vechi din Ploieşti (B-dul. Independenţei nr. 4). În urma celor constatate s-a pus în vedere celor responsabili să asigure cu sistem de alarmare anti-efracţie şi pentru celelalte spaţii unde sunt depozitate bunurile culturale mobile.

b. situaţia adreselor emise in vederea exportului unor bunuri culturale fără valoare patrimonială. Soluţionarea cererilor privind exportul bunurilor culturale mobile având ca obiect scoaterea unui număr de 129 bunuri culturale mobile de pe teritoriul naţional, acestea neîncadrându-se în limitele de vechime şi valoare prevăzute de legislaţia în domeniu.

  1. Promovarea valorilor culturii româneşti în circuitul cultural naţional şi internaţional

Două dintre cele mai de seamă personalităţi ale culturii naţionale – Nichita Stănescu şi Nicolae Iorga – au fost  omagiate în cadrul unor evenimente culturale având caracter internaţional organizate de Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional Prahova, în colaborare cu autorităţi ale administraţiei publice locale şi judeţene şi sub egida Uniunii Scriitorilor din România sau a Academiei Române.

– Festivalul Internaţional de Poezie “Nichita Stănescu” (Ploieşti, 27 – 31 martie 2015);
– Cursurile de Vară ale Universităţii Populare “Nicolae Iorga” (Vălenii de Munte, 16 – 21 august 2015).

 

 

 

Autor Florent MOCANU

Lasa un comentariu

automatizari porti Bucuresti oferte last minute egipt
sejur individual
cabinet kinetoterapie Bucuresti hormigon impreso alicante
beton amprentat
beton amprentat

beton amprentatdetergenti rufe
avocat ploiesti
avocat suceava tractari auto nadlac
pelerinaj israel
tractari auto nadlac laminina
case in rate iasi
montaj tapet
hotel barlad
hotel iasi avocat ploiesti stiri botosani - pahar carton
- hormigon impreso alicante
- cursuri contabilitate Bucuresti
- dezmembrari microbuze Iasi
- realizare site web
videochat constanta cabina foto bucuresti gradinita sector 1
creare magazin online promovare site creare site web traduceri autorizate Iasi creare magazin online promovare Google Adwords dezvoltare aplicatii web promovare site web Campanii de link building Promovare Google creare portal imobiliar creare portal stiri
» realizare site web
bijuterii argint Pandora
cazare pensiune Sinaia
tavane extensibile